GoalEnvision startades och utvecklades av två framgångsrika IT-entreprenörer, en strategiexpert och en ledarskapsnörd. Personer som tillsammans har närmare 100 års erfarenhet av ledningsarbete, ett flertal företagsetableringar samt företagsutveckling under tillväxtfasen. Vi hade svårt att förstå varför det inte fanns en modell och ett systemstöd som syftar framåt och som ger stöd för proaktiv styrning istället för reaktivt. Med andra ord en modell som tar hänsyn till helheten i framgångsrik verksamhetsutveckling och måluppfyllnad.

Affärsidén kan ses som ett sätt att knyta ihop eller sammanfatta ett antal mål som organisationen har. Men hur många olika svar skulle du få om du ställde följande frågor till medarbetare och chefer i er organisation?

Vilka är era mål? Varför har ni mål? Varför mäter ni måluppfyllelse? Är mål alltid bra?

Vår erfarenhet säger att du kommer att få väldigt många olika svar. Det är en av anledningarna till att vi startade GoalEnvision.

 

Strategin som levande dokument eller Retorik utan handling och action

En annan anledning är att vi alla har erfarenhet av att bevittna, eller själva deltaga i, hemkomsten från strategi- och affärsplaneringsdagar med stora pappersrullar under armen, och se på hur de hamnar i ett skåp inne på VDs kontor. Det som var tänkt att få alla att entusiastiskt och motiverat börja arbeta och dra åt samma håll och göra rätt saker blev i bästa fall teambuilding, men inte mycket mer än så.

 

Från affärsplan till GoalEnvision

En tredje anledning är att världen förändras men teorier och metoder för affärsplanering och strategiarbete inte hänger med i samma utveckling.  Detta leder oss till frågan; Vad är skillnaden mellan affärsmodell och strategi?

Michael Porter, strategiguru och författare till  Competetive Strategy och Competetive Advantages m fl. bästsäljare, har sagt att strategi är att utveckla varaktiga konkurrensfördelar. En enklare definition kan vara ”ett förfarande för att nå ett mål”. Det kräver att man vet vart man vill och skapar en plan för hur man kommer dit. Vi håller helt med och så långt är det fortfarande okej. Det är tidsbegreppet i teorierna som skapar problem och utmaningar. De olika begreppen strategisk, taktiskt och operativ beskriver tidshorisonten. En strategi ska i enlighet med teorin vidmakthållas som den är under en längre period, 3-5 år. Taktik omfattar en kortare period, ofta innevarande år, medan den operativa nivån avser det dagliga arbetet.

Problemet med denna definition är att utveckling och förändring går så mycket snabbare idag än för några år sedan. Tiden från vision och idé till produkt i butik blir bara kortare och kortare, vi byter jobb oftare, tekniken utvecklas i en takt som vi bara kunde drömma om för 10 år sedan osv. (t.ex. tog det 9 månader för Steve Jobs och hans team att ta fram den första bärbara mp3-spelaren).

Mot bakgrund av detta menar vi att konceptet med 5-års-planer, med undantag för ett fåtal branscher, är förlegat idag och den tidsmässiga delen av strategibegreppet får därför allt mindre betydelse.

GoalEnvision är en dynamisk modell som tar hänsyn till såväl interna aspekter och förutsättningar som till det mest effektiva sättet att förhålla sig till verkligheten

Vi är övertygade om att affärsmodell och struktur är centrala delar och avgörande för om man ska lyckas. Det finns faktiskt massor av exempel på ordinära lösningar och idéer som blivit framgångsrika tack vare en bra affärsmodell, en strukturerad säljkår och en effektiv distribution. Och tvärtom. Konsultföretaget Doblin (2009) har gått igenom ett stort antal innovationsprojekt. De delade in resultatet i 10 olika kategorier eller grupper och kom fram till följande: De företag som hade ett aktivt förhållande till företagets affärsmodell och som kontinuerligt jobbade med den fick i undersökningen 200% avkastning på den investeringen.

 

Organisationen är ett instrument för att uppnå mål

Sist men inte minst, ytterligare en anledning till att vi startade GoalEnvision är vår övertygelse om att framgångsrik verksamhetsutveckling alltid måste ske utifrån ett helhetsperspektiv, eller från både hårt och mjukt om man så vill. Man kan definiera en organisation som en grupp individer med ett mål. Mål är alltså en avgörande del i organiserandet, och organisationen utgörs av människor. I stort sett all samtida forskning om motivation och drivkraft framhåller att förstå sin del i organisationens strategigenomförande som avgörande.

Tanken med en strategi som innehåller vision och mål är att organisationens medlemmar ska känna till, förstå och agera enligt den. Idealet är att strategin blir ett levande dokument och något som efterlevs i praktiken i alla beslut som fattas. Därigenom bidrar aktiviteter som genomförs på olika avdelningar till att uppfylla de övergripande målen. Så fungerar det långt ifrån i alla organisationer.

Om strategiprocessen skall fungera som incitament för handling, måste målen vara begripliga och meningsfulla. Detta ställer också krav på kommunikationen. 

Visionen blir meningslös om den inte kombineras med konkreta och omedelbara åtgärder. Detta skrev Richard Normann, en av vår tids mest framstående managementforskare mest känd för sina teorier om kundfokusering och kommunikation, redan 1975. Men fortfarande är det många som långt ifrån nått sin fulla potential i att formulera en vision och genomföra sin strategi.

Forskningen kring kommunikation, strategi, vision och mål i organisationer var inte särskilt utvecklad före 1990 men i takt med att organisationer plattades ut och många företag misslyckades med att genomföra sin strategi började ett flertal forskare intresserad sig för detta ämne (ex Fairhurst, Jordan & Neuwirth 1997 och Swales & Rogers 1995) I sin forskning gick de igenom ett stort antal strategidokument och kunde konstatera att dessa främst innehöll ”mjuka” värden som betonade värden, normer och riktlinjer och syftade till att främja kultur och lojalitet hos medarbetarna. Det fanns däremot inga beskrivningar eller kopplingar till konkreta operativa händelser.  Kortfattat stämde resultatet från undersökningen mycket väl med Normanns tidigare deklarerade uppfattning – att strategiska begrepp hade förblivit retorik utan handling. Och vi ser det än idag. Alltför ofta.

För att planer skall bli verklighet måste de omsättas i handling, och för detta krävs kommunikation och verktyg. Ett fungerande, heltäckande, framåtsyftande, kostnadseffektivt och användarvänligt systemstöd som hjälper företagsledare med allt detta har tidigare saknats.

Därför, kära läsare, utvecklade vi GoalEnvision.

Hittade du svaret?