5 Mål varje entreprenör måste sätta för att förklara och uppnå sin strategi!

 

”-Medarbetarna gör inte som vi vill” är ett av de vanligaste uttrycken för frustration hos entreprenörer som kommit en bit på vägen med sitt företag. Organisationen består av medarbetare som inte riktigt verkar ha ”greppat det”. ”-Vi förstår inte vad ledningen vill” brukar vara det vanligaste svaret när vi ber medarbetarna förklara varför de inte följer strategin.

  

Lite om mål

De flesta av oss är nog bekanta med mål i ekonomiska termer; omsättning, vinst och täckningsbidrag, etc. Det är viktiga mål men svåra att styra och verka efter eftersom de inte berättar något för oss om HUR målet ska uppnås. För att berätta HUR dessa ekonomiska mål ska uppnås behöver ni sätta några ytterligare mål. Närmare bestämt fyra stycken.

Vi kallar dessa ytterligare mål för strategiska, eftersom de beskriver hur strategin (=vägen till målet) ser ut. Hur verksamheten ser ut och fungerar när den är som bäst.

Du som just nu skriver en affärsplan kan börja med dessa 5 mål. Du som redan skrivit affärsplanen kan ta fram den nu. Chansen är stor att du inte behöver en affärsplan, efter att ha definierat och beskrivit dessa 5 mål.

Precis som med ekonomiska mål, måste strategiska mål förses med nyckeltal. Nyckeltalet ger målet en spets och en möjlighet att vara mer precis när du sedan ska uppnå målet. Det är också nyckeltalet som kommer att flåsa dig i nacken. Den gamla devisen ”Det som mäts, blir gjort” gäller för dig själv och för hela din organisation

 

 

  1. KUND & MARKNAD: Beskriv ”den perfekta kunden”

Det första, och viktigaste, är att definiera vilken typisk kund som själv skulle inse behovet av ditt erbjudande och därför vilja köpa av dig med minimal insats från din sida. Alltså; vilken kund är lättast att sälja till? Beskriv kortfattat och konkret var kunden är, vilken situation kund befinner sig i när behovet av ditt erbjudande är uppenbart för kunden. Vi kallar denna för den perfekta kunden. Vill du veta mer finns en utförligare artikel här…

Exempel: Vår perfekta kund är ansvarig för kontorsmiljön och letar efter kostnadseffektiva sätt att förbättra trivseln i lokalerna.

Gör nu en så exakt uppskattning som möjligt om hur många kunder som existerar av den typ du beskrivit. Nyckeltalet här är hur många av dessa ni lyckats sälja till.

 

 

  1. Definiera ditt erbjudande

Din perfekta kund står inför ett behov eller ett problem. Kunden ser framför sig olika alternativa lösningar, inte bara dig och dina konkurrenters erbjudande. De kan också välja att undvika problemet eller försöka komma runt behovet. Det är viktigt att erkänna kundens perspektiv på de alternativ de uppfattar som valbara.

Beskriv nu det viktigaste som din perfekta kund måste uppfatta i ditt erbjudande. Det som ofta kallas USP (Unique Selling Point). Du kan såklart ha flera USP:ar i ditt erbjudande. Beskriv detta så kortfattat och enkelt du kan. Beskriv vad som skiljer dina USP:ar från dina konkurrenters USP:ar

Exempel: Tester har visat att trivseln ökat markant då stress och huvudvärk minskar med vår unika LED-belysning.

När du träffar kunder eller på annat sätt kommer i kontakt med dem(hemsidan, beställning, eller kundtjänst), be dem bekräfta att de förstått dina USP:ar. Du kan göra det på många sätt. Ett exempel är att be dem gradera hur de uppfattat varje USP på en skala. Snittet för kundernas svar blir ditt erbjudandemåls nyckeltal

 

 

  1. Sätt mål för din produktion

Så här långt har du riktat alla dina ansträngningar mot den perfekta kunden och kommunicerat dina USP:ar. Kunden är nu din kund på riktigt och det gäller att leverera det du utlovat. Alla verksamheter kan sägas ha en viss produktion. Om du själv tillverkar din produkt är det uppenbart, men säljer du tjänster vill jag förtydliga att produktionen omfattar att just genomföra dessa tjänster. Ex: En frisör producerar genom att klippa och frisera sina kunders kalufser. Hur detta görs kan beskrivas genom att ta ställning till två aspekter av saken; dels vill vi ge kunden det den förväntar sig och dels vill göra detta på ett kostnadseffektivt sätt så att vår intjäningsförmåga blir så bra som möjligt. Genom att identifiera en optimal balans mellan båda dessa aspekter skapar vi vårt produktionsmål.

Exempel: Vår LED-belysning uppfyller samtliga krav i vår kvalitetspolicy

Beskriv både kvalitativt och kvantitativt vad målet ska representera. Om du lovat kunden viss kvalitet, så se till att beskriva denna kvalitet i mätbara termer, och mät sedan hur ofta du uppfyller denna kvalitet. Detta blir ditt produktionsmåls nyckeltal.

 

 

  1. Mål för medarbetarna

Med medarbetare avses här alla som direkt eller indirekt påverkar din verksamhet. Vilka resurser ställer vi till deras förfogande och vilka krav ställer vi på dem? För att de ska kunna bidra till din produktion (som vi definierat tidigare) så behöver de absolut rätt förutsättningar för att klara detta. Återigen, beskriv vad du ger dem och vad du kräver av dem. Mät hur ofta du uppnår detta. Detta blir ditt medarbetarmåls nyckeltal.

Exempel: Samtliga medarbetare som har direktkontakt med kund, har gått vår utbildning i LED/Miljö.

 

 

  1. Ekonomi

Om du först ser till att erbjuda den perfekta kunden det denne förväntar sig på ett kostnadseffektivt sätt så kommer ditt ekonomiska mål vara mer förutsägbart, eller hur? Om du bara har ett ekonomiskt mål, är det lätt hänt att du flackar med blicken och väljer den, för stunden, kortaste vägen till det ekonomiska mål du satt. Men detta skapar sällan en långsiktigt sund affär.

Istället; styr från andra hållet. Håll blicken på din perfekta kund, Kommunicera tydligt dina USP:ar, håll kvaliteten i leverans och produktion och ställ rätt krav på medarbetarna och ge dem korrekta förutsättningar att lyckas. Just i den ordningen. Dina ekonomiska mål blir nu sakligt underbyggda och trovärdiga för dig själv och för partners du behöver ha med dig i affärerna.  

 

Avslutningsvis

Är din organisation fler än några stycken? Då är det viktigt att för varje mål också beskriva vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att målet ska kunna uppnås. I exemplet med produktionsmålet ovan så beskrev vi att samtliga våra LED-ljus uppfyller kraven i en kvalitetspolicy. En förutsättning är då att en sådan kvalitetspolicy finns, en annan förutsättning kan vara att denna policy uppdateras regelbundet för att reflektera gällande regelverk rörande arbetsmiljö.

 

Är din organisation så stor att ni bildat en ledningsgrupp? Då ska dessa mål hanteras av respektive ansvarige i ledningsgruppen. Den första punkten på varje ledningsgruppsmöte bör vara att rapportera in det aktuella läget i varje mål.

 

Hjälp din organisation att hålla blicken fast vid den strategi ni valt. På så sätt ser du till att alla ser samma framtid för verksamheten och därmed tar sakligt underbyggda beslut som leder er i en riktning ni är överens om.

Hittade du svaret?